Відповіді на питання

 
 

Що таке недержавний пенсійний фонд?

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – це юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (надалі – Закон), яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом порядку.

НПФ представляє собою механізм, завдяки якому окремі суми, що сплачуються на користь багатьох людей, об'єднуються в єдиний капітал, для управління яким винаймаються професійні фінансові інституції.

Що означає для НПФ статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства)?

Це означає, що НПФ не має на меті одержання прибутку на користь засновника такого фонду або для подальшого розподілу прибутку між засновниками фонду у разі, коли НПФ має декілька засновників.

Прибуток НПФ розподіляється виключно між учасниками такого фонду.

Що отримує засновник від створення НПФ?

Для засновника НПФ, що сплачує пенсійні внески на користь своїх працівників, недержавний пенсійний фонд є соціальною програмою, через яку роботодавець має можливість ДОДАТКОВО до заробітної плати, премій та інших засобів винагородження працівника за його працю, заохочувати людину ще й через накопичення їй коштів на пенсію.

Хто такий учасник НПФ?

Це фізична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду та яка має право на отримання пенсійних виплат або отримує такі виплати з НПФ згідно із Законом.

Хто такий вкладник НПФ?

Це особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та Закону.

Хто може бути вкладником НПФ (хто може сплачувати пенсійні внески до НПФ)?

Вкладником НПФ на користь учасника фонду може бути:

  • роботодавець учасника фонду;
  • професійна спілка, об'єднання професійних спілок щодо своїх членів;
  • сам учасник фонду;
  • подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника фонду, діти подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника фонду.

Що таке пенсійний контракт?

Це договір між НПФ та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою. Пенсійний контракт від імені НПФ укладає його адміністратор.

Що таке пенсійна схема?

Це документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників НПФ. Пенсійні схеми та зміни до них розробляються та затверджуються засновником НПФ та підлягають реєстрації в Нацкомфінпослуг.

Як стати учасником НПФ?

Для цього необхідно, щоб з НПФ було укладено пенсійний контракт самою людиною, яка має бажання накопичувати в НПФ кошти на власну пенсію, або іншою особою, яка за Законом може бути вкладником на користь такої особи.

Чи може в НПФ його учасник одночасно бути і вкладником такого фонду?

Так, може. Для цього необхідно укласти пенсійний контракт, за яким фізична особа буде сплачувати пенсійні внески на власну користь.

Чи може сам працівник сплачувати пенсійні внески на власну користь, якщо роботодавець вже сплачує на його користь пенсійні внески до НПФ?

Так, може. Для цього необхідно укласти пенсійний контракт, за яким фізична особа буде сплачувати пенсійні внески на власну користь.

Як визначається розмір пенсійних внесків до НПФ?

Пенсійні внески до НПФ сплачуються у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом.

Що таке індивідуальний пенсійний рахунок?

Це персоніфікований рахунок учасника НПФ, який ведеться в системі персоніфікованого обліку учасників фонду адміністратором НПФ з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів.

Яким чином можна отримати інформацію про суму накопичених в НПФ коштів?

Така інформація надається учаснику письмово у вигляді документу установленої законодавством форми, а саме виписки з індивідуального пенсійного рахунку.

Один раз на рік безоплатно виписка з індивідуального пенсійного рахунку надається учасникові адміністратором НПФ в обов'язковому порядку.

Безоплатно виписка також надається у разі, коли інформація, зазначена в ній, необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.

Учасник фонду може також отримувати виписку у будь-який час за плату (на поточний момент така плата встановлена Нацкомфінпослуг у розмірі 5 грн), для чого він має звернутися до адміністратора з письмовим запитом.

У разі звернення учасника фонду із запитом про видачу виписки з індивідуального пенсійного рахунку адміністратор зобов'язаний надати (надіслати) таку виписку протягом п'яти робочих днів від дати отримання запиту.

Що таке одиниця пенсійних активів?

Це показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові НПФ та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку.

Що таке чиста вартість одиниці пенсійних активів?

Це розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день підрахунку.

Чиста вартість одиниці пенсійних активів на день надходження першого пенсійного внеску до НПФ встановлюється у розмірі 1 гривня.

Цей показник відображає зміну (приріст або зменшення) кожної гривні, сплаченої до НПФ.

Наприклад, якщо чиста вартість одиниці пенсійних активів дорівнює 2 гривні, це означає, що кожна гривня, сплачена до НПФ, зросла у 2 рази.

Як визначається сума належних учаснику пенсійних коштів?

Сума належних учаснику пенсійних коштів визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів фонду, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника цього фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних активів фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.

Які види пенсійних виплат можуть здійснюватися з НПФ?

З НПФ можуть здійснюватися такі види пенсійних виплат:

  •  пенсія на визначений строк;
  • одноразова пенсійна виплата.

У яких випадках учаснику НПФ здійснюється одноразова пенсійна виплата?

Пенсійна виплата може здійснюватися одноразово на вимогу учасника фонду в разі:

  • медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо);
  • настання інвалідності учасника фонду;
  • коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає встановленого законодавством мінімального розміру суми пенсійних накопичень (не досягає суми, достатньої для забезпечення протягом 10 років щомісячної виплати в розмірі 50 відсотків офіційно затвердженого прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян);
  • виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України.

Як визначається вік учасника НПФ, після досягнення якого можна отримувати пенсійні виплати з НПФ?

Пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається учасником самостійно. Обраний пенсійний вік учасник зазначає в заяві встановленої форми, яку направляє адміністратору фонду.

Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, але не більш як на 10 років, якщо інше не визначено законом.

Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Наприклад, якщо пенсійний вік, який надає право на пенсію в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, для чоловіків становить 60 років, то в НПФ учасник може обрати собі пенсійний вік, починаючи з 50 років. При цьому у відповідній заяві учасник повинен вказати конкретну дату, з якої він визначає свій пенсійний вік.

Чи можуть пенсійні накопичення учасника НПФ бути успадковані?

Так, можуть. Спадкоємцям учасника фонду здійснюється одноразова пенсійна виплата адміністратором у випадках, передбачених Законом. Для отримання такої пенсійної виплати у разі смерті учасника його спадкоємці подають адміністратору фонду відповідну заяву та документи, які підтверджують їхнє право на отримання цієї виплати.

 
     
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів «Тройка Діалог Україна» зареєстроване Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 04.12.2007 року. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана НКЦПФР 10.01.2014 р., серія АЕ №286791 (строк дії: 28.12.2012 р. – необмежений). Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінпослуг 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строк дії: з 25.09.2008 р., безстроковий.

©Тройка Діалог Україна 2007-2017